Reguleringsplan Trysil

Her er et utdrag av reguleringsplanen for området.
For fullstendig reguleringsplan henvend deg til megler eller Trysil kommune.

trysilknut-panobilde2

Område for fritidsbebyggelse

Ledninger for svak-/sterkstrøm skal legges som jordkabel.

Eksisterende vegetasjon/markdekke skal behandles skånsomt og ikke raseres unødvendig. Ved større skjæringer skal det dokumenteres hvordan disse skal sikres ved hjelp av for eksempel steinsetting, geonett med innplanting av planer med kraftig rotsystem for å unngå steinsprang.

Skogsdrift tillates ikke utover nødvendig avskoging til veier og tomter.

Flaggstenger, eller frittstående levegger og portaler tillates ikke på den enkelte tomt. Gjerde tillates ikke.

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området. Større terrenginngrep og planeringsarbeider tillates ikke. Bestående vegetasjon skal bevares og fornyes slik at hovedpreget av landskapet opprettholdes.

Bebyggelsen skal gis en enkel og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Bygninger skal bestå av en eller flere rektangulære flater med rette hjørner. Bruk av bygningselementer som er fremmed for lokal byggetradisjon tillates ikke. Bebyggelsen på hver enkelt tomt og innenfor sammenhengende grupper av tomter skal ha en utforming som gir et helhetlig og harmonisk preg.

Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. På den enkelte tomt skal det brukes samme takvinkel. Hovedtakene skal være rektangulære, dvs. at skråavskjæringer av ytterkanten av takflaten ikke tillates. Mer sekundære takoverbygg kan formes noe friere. Arker og takoppløft tillates ikke.

Taktekking skal være av torv, skifer, tre eller andre materialer med mørk, ikke lysreflekterede overflate.

Vegger skal være i trepanel eller tømmer, evt. i kombinasjon med naturstein.

Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller som kontrastfarge på vinduer, vindskier, grunnmur, etc. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge. Farger skal oppgis ved søknad/melding om tillatelse til tiltak.

Grad av utnytting

Kjeller (himling mindre enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå) regnes ikke med i bygningens BRA.

Områder for fritidsbebyggelse

Innenfor disse områdene tillates oppført fritidsboliger. Hver tomt kan bebygges med inntil 3 bygg pr tomt. Hver tomt kan kun ha en hovedhytte med 1 bruksenhet.

Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige 23% BYA. Parkeringsareal inngår i beregningen av % BYA, med 15 m² pr plass. Maksimalt bruksareal pr tomt = BRA 200 m². Sidebygninger skal i tilfelle ikke være større enn 50 m² BRA, og plasseres med tunvirkning.

På hver tomt skal det opparbeides minimum 2 parkeringsplasser.

Garasje kan plasseres 1 m fra nabogrense.

I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall på minimum 1:5) tillates hovedbygning og sidebygning med underetasje. For bygg med underetasje tillates ikke loft med målbart bruksareal (BRA).

Tillatt maksimal mønehøyde:

  • Hovedbygning: 6,0 m
  • Sidebygning: 5 m
  • (Høyder måles iht. TEK§4-2)

I tilknytning til hovedbygning kan det tillates inntil 30 m² oppbygget terrasse, hvorav 20 m² kan være overbygd.

Høyde på synlig grunnmur/fundament skal ikke overstige 0,5 m. Vegger i en underetasje skal paneleres eller forblendes med naturstein, slik at synlig grunnmur/fundament ikke overstiger 0,5 m. Overbygd del og del av terrasse over 0,5 m over terreng inngår i BYA. (Høyder måles iht. TEK§4-2)

Det kan anlegges kjørevei inn til den enkelte fritidsbolig.